ตาราง กริยา 3 ช่อง ท่องไม่หมดจดดีกว่า

รวม กริยา 3 ช่อง ที่พบเจอได้บ่อยๆ

ก่อนอื่นมาทวนความจำ กับ ครูพี่แอนกันก่อนนะคะว่า กริยา 3 ช่องคืออะไร กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ที่ถูกแบ่งออกมาเพื่อช่วยบ่งบอกถึงเหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา 5โดยแบ่งออกได้ ดังนี้

กริยาช่อง 1 คือ ปัจจุบัน เหตุการณ์ทั่วไป

กริยาช่อง 2 คือ อดีต เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นไปแล้ว

กริยาช่อง 3 คือบอกถึงเหตุการณ์ที่เสร็จสิ้นแล้ว เป็นคำกริยาที่ใช้ใน perfect tense 

ทุกชนิด และ passive voice.  เอาละค่าได้เวลาไปดูตาราง กริยา 3 ช่อง กันแล้ว >.<

ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่องที่ 3 ความหมาย
be = is, am, are was, were been เป็น อยู่ คือ
become became become กลายเป็น
begin began begun เริ่มต้น
bet bet bet พนัน
bend bent bent หักงอ
bite bit bitten กัด
bleed bled bled เลือดออก
blow blew blown เป่า
broadcast broadcast broadcast ออกอากาศ
build built built สร้าง
buy bought bought ซื้อ
catch caught caught จับ
do did done ทำ
drink drank drunk ดื่ม
drive drove driven ขับรถ
eat ate eaten กิน
feel felt felt รู้สึก
fight fought fought ต่อสู้
fly flew flown บิน, นั่งเครื่องบิน
forget forgot forgotten ลืม
freeze froze frozen เป็นน้ำแข็ง
go went gone ไป
get got gotten การได้มา
grow grew grown เจริญงอกงาม
give gave given ให้
hear heard heard ได้ยิน
hit hit hit ตี
hold held held ถือ
hurt hurt hurt ทำร้าย
know knew known รู้จัก
mistake mistook mistaken ทำผิด
mow mowed mowed/mown ตัดหญ้า
overcome overcame overcome เอาชนะ
overdo overdid overdone ทำมากเกินไป
overtake overtook overtaken ตามทัน
overthrow overthrew overthrown ปลดจากตำแหน่ง
pay paid paid จ่าย
plead pled pled อ้อนวอน, ขอโทษ
prove proved proved/proven พิสูจน์
put put put วาง
quit quit quit เลิก
read read read อ่าน
rid rid rid ขจัด
ride rode ridden ขี่
ring rang rung กดกริ่ง
rise rose risen ลุกขึ้น
run ran run วิ่ง
saw sawed sawed/sawn เลื่อย
say said said พูด
see saw seen เห็น
seek sought sought ค้นหา
sell sold sold ขาย
send sent sent ส่ง
set set set จัดวาง
sew sewed sewed/sewn เย็บ
shake shook shaken สั่น
shave shaved shaved/shaven โกน
shear shore shorn ตัดขนแกะ
shed shed shed เท, กันน้ำ, ทิ้ง
shine shone shone เปล่งแสง
shoe shoed shoed/shod ซ่อมรองเท้า
shoot shot shot ยิง
show showed showed/shown แสดง
shrink shrank shrunk หด
shut shut shut ปิด
sing sang sung ร้องเพลง

หวังว่า ตาราง กริยา 3 ช่อง ของครูพี่แอนจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกๆคนนะคะ ถ้าเกิดนักเรียนคนไหนสนใจอยากจะเรียนรู้เนื้อหาที่มากกว่านี้และข้อมูลที่จุใจ  ก็สามารถสมัครแพ็กเกจพรีเมี่ยมได้เลยนะคะ ซึ่งในนั้นจะมีเนื้อหาที่หลากหลายมากเลยค่า >.<

About kradmin

Check Also

ประโยค บทสนทนา ในร้านอาหารต่างประเทศ

เวลาที่เรามาถึงที่ร้านอาหาร ต้องการจองโต๊ะ พนักงานเสริฟ : Good Evening sir/madam, Welcome to…. Can I help you? สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ร้าน… …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *