แจก คำศัพท์โทอิค (TOEIC) พร้อมคำแปล

คำศัพท์ ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
Affordable adj. ที่สามารถจ่ายได้ ราคาที่จับต้องได้ inexpensive, low-cost This special travel package is very affordable
Allocate v. จัดสรร (หน้าที่, เงิน) assign, distribute The local council has decided not to allocate funds for the project
achievement n. ความสำเร็จ Accomplishment, Success List all of your previous achievements on your resume.
annual adj. ประจำปี, รายปี, ทุกปี Anniversary, once a year Companies publish annual reports to inform the public about the previous year’s activities.
assume v. สันนิษฐาน believe, conclude, presume If you haven’t heard by Friday, assume I’m not coming.
applicable adj. ใช้ได้, เหมาะสม appropriate, suitable The new qualifications are applicable to all European countries.
assistant n. ผู้ช่วย helper, attendant She is looking for a personal assistant with good organizational skills.
applicant adj. เป็นประโยชน์, เป็นผลดี advantageous, useful, helpful The organization’s work is beneficial to the community.
bankruptcy n. การล้มละลาย Corporate bankruptcies increased last year.
cancellation n. การยกเลิก The hotel is fully booked, but we will let you know if there are any cancellations.
career n. อาชีพ Jacobson started his banking career in 1990.
complaint n. ข้อร้องเรียน We’ve received a complaint from one of our listeners about offensive language.
consequence n. ผลที่ตามมา result, outcome Profits grew as a consequence of increased business.
donation n. การบริจาค charity, contribution The library is accepting donations of children’s books.
departure n. การออกเดินทาง, ขาออก Please hand in your keys at reception on your departure from the hotel.
dramatically adv. อย่างรวดเร็ว badly, greatly Interest rates climbed dramatically.
delegate v. มอบหมายให้ทำแทน assign, empower Authority to make financial decisions has been delegated to a special committee.
expand v. ขยาย, เพิ่มมากขึ้น extend, broaden, widen They expanded their retail operations during the 1980.
employment n. การจ้างงาน hiring, recruitment The company announced employment opportunities in personnel department.
especially adv. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เป็นพิเศษ specifically Art books are expensive to produce, especially if they contain colour illustrations.
fluency n. ความคล่องแคล่ว One of the requirements of the job is fluency in two or more African languages.
fluently adv. อย่างคล่องแคล่ว, อย่างฉะฉาน easily, smoothly There is one candidate who can speak 3 different languages fluently.
generate v. ผลิต, ก่อให้เกิด produce, create, cause The company has planned to generate more profits in the next year.
greatly adv. อย่างมาก considerably, extremely, enormously This software is easy to learn and greatly increases employee productivity.
institute n. สถาบัน, องค์กร The work was carried out by the Silsoe Research Institute in London.
interfere v. ก้าวก่าย, รบกวน meddle, intervene, intrude The government warned its neighbours not to interfere in its internal affairs.
official adj. เป็นทางการ authorized, legitimate The official opening of the institute was in May.
overseas adj./adv ต่างประเทศ The company has been successful in penetrating overseas markets this year.
preliminary adj. ในขั้นต้น, ในเบื้องต้น introductory, initial Jackson is performing well in the preliminary stages of the competition.

About kradmin

Check Also

เทคนิคการเดาศัพท์ ฉบับเข้าใจง่าย

 มาทำความรู้จัก Prefix & Suffix  วันนี้ครูพี่แอนมากับเรื่องของ เทคนิคการเดาศัพท์ โดยที่นักเรียนอาจจะไม่เคยพบเจอ กับคำเหล่านี้กันมาก่อน ซึ่งครูพี่แอนได้ทำสรุปมากให้ ทั้งหมด 2 เทคนิคด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของ Prefix & Suffix ค่ะ เรามาดูความหมายของแต่ละตัวกันเลยค่ะว่าคืออะไร ใช้อย่างไร …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *